Opłaty notarialne

Poniżej przedstawiamy podstawowe opłaty notarialne:

Na koszty związane z dokonaniem czynności notarialnej składają się: taksa notarialna, podatki oraz opłaty sądowe.
Taksa notarialna jest uregulowana przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za wszystkie czynności.
Poniżej podajemy wysokość stawek najczęściej dokonywanych czynności notarialnych. W większości spraw brana jest pod uwagę wartość (aktualna, rynkowa) przedmiotu będącego podstawą dokonywania czynności notarialnej zgodnie z poniższymi wytycznymi (do podanych kwot należy dodać 23% podatku VAT):

1

do 3000 zł - 100 zł;

2

powyżej 3000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3

powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4

powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

5

powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6

powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7

powyżej 2.000.000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

50% stawki powyżej obowiązuje dla:

umowy zobowiązującej, zawartej pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,

umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

umowy sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,

umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

umowy zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

umowy zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1465),

umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

umowy przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,

umowy przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

ustanowienia hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia,

przebiegu licytacji lub przetargu,

przyjęcia na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,

umowy zawieranej na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568),

umowy darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,

umowy deweloperskiej,

umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,

umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378),

umowy przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,

umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Maksymalne stawki za:

umowę majątkową małżeńską - 400 zł,

testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł,

testament zawierający zapis windykacyjny - 200 zł,

odwołanie testamentu - 30 zł,

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł,

pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego:

sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł,

sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł,

sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.

Poświadczenie własnoręczności podpisu:

na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,

na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł,

za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem- za każdą stronę 6 zł.

Ponadto uprzejmie informujemy, że notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dokonywanych w formie aktu notarialnego, w związku z tym, dokonanie czynności cywilnoprawnej jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku. Dodatkowo notariusz jest płatnikiem podatku od dokonanych darowizn, czy też umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Nie dotyczy osób zwolnionych spełniających wymogi ustawowe (odpowiednia grupa podatkowa). Poniżej przedstawiamy wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym, zgodnie z Ustawą o kosztach w sprawach cywilnych.

Art. 42. [Opłaty stałe od wniosku o wpis w księdze wieczystej].

1.

Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2.

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, niemniej jednak niż 100 złotych.

3.

Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Art. 43. [Wnioski o wpis w księdze wieczystej podlegające opłacie stałej 150 zł].

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

1.

własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,

2.

własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,

3.

praw osobistych i roszczeń,

4.

zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Art. 43a. [Wnioski o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wpisy w związku z zapewnieniem przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości lub umożliwieniem umieszczenia na nieruchomości urządzeń telekomunikacyjnych]

1.

Opłatę stałą w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

2.

Opłatę stałą w kwocie 30 zł pobiera się od wniosku o wpis, o którym mowa w art. 30 ust. 5a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471), oraz wniosku o wpis, o którym mowa w art. 33 ust. 3a tej ustawy.

Art. 44. [Wnioski do sądu wieczystoksięgowego podlegające opłacie stałej 100 zł].

1.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

1.1.

założenie księgi wieczystej;

1.2.

połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;

1.3.

odłączenie nieruchomości lub jej części;

1.4.

sprostowanie działu I-O;

1.5.

wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

1.6.

dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

2.

Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

Art. 45. [Liczba pobieranych opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym].

1.

Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2.

Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

3.

Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Art. 46. [Opłata od wniosku o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej].

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

logo in footer

ul. Hutnicza 2/3 ( Rynek )
44-120 Pyskowice
Tel.: 575-500-797
[email protected]

Akceptujemy płatności

  • Visa
  • Mastercard

Copyright 2023 © Kancelaria Notarialna Marta Udro