Dokumenty

Poniżej przedstawiamy wymagane dokumenty/informacje do najczęstszych czynności notarialnych.

Sprzedaż działki:

1

numer księgi wieczystej

2

podstawa nabycia – (wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny itd., bądź prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia),

3

zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia lub w formie darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,

4

wypis i wyrys z rejestru gruntów dla celów wieczystoksięgowych - Starostwo,

5

zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Gmina,

6

zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - Gmina,

7

zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej - Starostwo,

8

jeżeli sprzedawana działka była dzielona lub scalana to ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości,

9

jeżeli nabycie następuje ze środków pochodzących z kredytu bankowego to umowa kredytowa i oświadczenie banku o udzieleniu kredytu.

Darowizna działki:

1

numer księgi wieczystej,

2

podstawa nabycia – (wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny itd., bądź prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia),

3

zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia lub w formie darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,

4

wypis z rejestru gruntów, a jeżeli działka ma być wydzielana do nowej księgi wieczystej to również wyrys z mapy ewidencyjnej dla celów wieczystoksięgowych - Starostwo

5

zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej - Starostwo,

6

jeżeli darowana działka była dzielona lub scalana to ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości.

7

zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Gmina

Sprzedaż mieszkania (lokal stanowiący odrębną własność):

1

numer księgi wieczystej,

2

podstawa nabycia – (wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny itd., bądź prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia),

3

zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia lub w formie darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,

4

zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

5

zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych - fakultatywnie ,

6

zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych - fakultatywnie,

7

jeżeli nabycie następuje ze środków pochodzących z kredytu bankowego to umowa kredytowa i oświadczenie banku o udzieleniu kredytu.

Darowizna mieszkania (lokal stanowiący odrębną własność):

1

numer księgi wieczystej,

2

podstawa nabycia – (wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny itd., bądź prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia),

3

zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia lub w formie darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku.

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

1

zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,

2

numer księgi wieczystej (jeśli jest),

3

podstawa nabycia – (wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny itd., bądź prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia, przydział)

4

zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia lub w formie darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,

5

jeżeli nabycie (przy sprzedaży) następuje ze środków pochodzących z kredytu bankowego to umowa kredytowa i oświadczenie banku o udzieleniu kredytu,

6

fakultatywnie: zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

Akt poświadczenia dziedziczenia:

1

odpis aktu zgonu spadkodawcy,

2

zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej (gmina),

3

testament spadkodawcy, jeśli jest,

4

akty stanu cywilnego spadkobierców: skrócone odpisy z aktów urodzenia lub skrócone odpisy z aktów małżeństwa (akt małżeństwa w przypadku małżonka spadkodawcy oraz dzieci, które zmieniły nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński),

5

dane osobowe biorących udział w czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania,

6

numer księgi wieczystej nieruchomości, która wchodzi w skład spadku, celem zawiadomienia wieczystoksięgowego.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku:

1

odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

2

informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona, nazwiska, adres zamieszkania,

3

informacje o osobach, które odrzuciły spadek.

Testament:

1

dane osobowe testatora, t.j. osoby sporządzającej testament - to jest imię, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania

2

dane osób powoływanych do spadku - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL,

3

w przypadku zapisu windykacyjnego - dane przedmiotu zapisu (w przypadku nieruchomości - numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej).

Pełnomocnictwo:

1

dane osobowe udzielającego pełnomocnictwa - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania,

2

dane osobowe pełnomocnika - imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,

3

jeśli pełnomocnictwo ma obejmować sprzedaż lub nabycie nieruchomości to należy przedstawić dane nieruchomości - numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej.

4

zakres pełnomocnictwa

Do każdej transakcji należy podać swoje dane osobowe, numer dowodu osobistego lub paszportu, a jeśli stroną czynności jest przedsiębiorca, to również numer NIP, REGON, bądź numer KRS, jeśli jest nadany. W przypadku, kiedy w imieniu strony występuje pełnomocnik, do aktu potrzebne są jego dane osobowe oraz oryginał pełnomocnictwa.

Państwa stan faktyczny i prawny może wymagać dodatkowych dokumentów/informacji, dlatego też możecie być Państwo poproszeni o przedłożenie stosownych dokumentów/danych.

Dokumenty do czynności należy dostarczyć w dogodnej dla Państwa formie przed ustaleniem terminu czynności, oryginały dokumentów najpóźniej w dniu transakcji.

logo in footer

ul. Hutnicza 2/3 ( Rynek )
44-120 Pyskowice
Tel.: 575-500-797
[email protected]

Akceptujemy płatności

  • Visa
  • Mastercard

Copyright 2023 © Kancelaria Notarialna Marta Udro